รูปแบบการแทง ไฮโล


หลายๆคน คงรู้จักกับเกม ไฮโล คาสิโนออนไลน์ แต่ก็ยังมีบางคน ที่เป็นมือใหม่ และไม่เข้าใจในรูปแบบการแทงไฮโล
อาจจะยังงงๆ ว่าเขาแทงกันยังไง เขาเล่นกันยังไง และวันนี้ FIFA55 จะมาแนะนำ วิธีการแทงไฮโล แบบเข้าใจง่ายๆ
ให้เพื่อนๆ FIFA55 ได้ศึกษา รูปแบบและวิธีการแทงไฮโลนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ นักพนันส่วนใหญ่ มักจะแทง
ตามความเชื่อของตัวเอง และดูการออก ของแต้มไฮโล ในแต่ละตา เรามาทำความรู้จักกับ ไฮโลและกติกาทั่วไป

ให้เพื่อนๆ FIFA55 ได้ศึกษา รูปแบบและวิธีการแทงไฮโลนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ นักพนันส่วนใหญ่ มักจะแทง
ตามความเชื่อของตัวเอง และดูการออก ของแต้มไฮโล ในแต่ละตา เรามาทำความรู้จักกับ ไฮโลและกติกาทั่วไป

ซึ่ง ไฮโล มีหลายรูปแบบ เช่น

 • แทงเต็ง คือแทงแต้มใดแต้มนึง ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ในภาษานักพนัน แต้ม 1 เรียกกันว่า เอี่ยว
 • แทงโต๊ด คือการแทงแต้มเหมือนกับ การแทงเต็ง แต่จะแทงทีละ 2 แต้ม เช่น ลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูก จอต้องออกแต้มที่ทายไว้ จึงจะ
  ถือว่าแทงถูก เช่น ถ้าเราแทงว่า 5 กับ 6 การเปิดฝาออกมา จะต้องมีแต้ม 5 – 3 – 6 หรืออย่างไรก็ได้ แต่ต้องเปิดออกมา ต้อง
  มีเลข 5 และเลข 6 รวมอยู่ในลูกเต๋า 3 ลูกนั้น จึงจะถือว่าแทงถูก ซึ่งการแทงโต๊ด มีความเสี่ยงสูง ค่าตอบแทนจึงสูงขึ้นด้วย
  เช่นกัน
 • 1 ถึง 6 ในภาษานักพนัน แต้ม 1 เรียกกันว่า เอี่ยวแทงโต๊ด คือการแทงแต้มเหมือนกับ การแทงเต็ง แต่จะแทงทีละ 2 แต้ม เช่น
  ลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูก จอต้องออกแต้มที่ทายไว้ จึงจะถือว่าแทงถูก เช่น ถ้าเราแทงว่า 5 กับ 6 การเปิดฝาออกมาจะต้องมีแต้ม
  5 – 3 – 6 หรืออย่างไรก็ได้ แต่ต้องเปิดออกมา ต้องมีเลข 5 และเลข 6 รวมอยู่ในลูกเต๋า 3 ลูกนั้นจึงจะถือว่าแทงถูก ซึ่งการแทง
  โต๊ด มีความเสี่ยงสูง ค่าตอบแทนจึงสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
 • การแทงสูง และต่ำ คือการแทงแต้มรวมของเต๋าทั้ง 3 ลูก ถ้าหากแต้มรวมระหว่างลูกเต๋า 3 ลูก อยู่ระหว่าง 12 แต้ม ไป
  จนถึง 18 แต้ม มันจะถือว่า เป็น สูง วิธีการแทงแบบนี้ อัตราการจ่าย ก็จะเหมือนกับ การแทงเต็ง คือ 1 ต่อ 1 และถ้าหาก
  มีแต้มระหว่าง 1 ถึง 10 ก็จะถือว่าเป็นต่ำ
 • การแทง 11 ไฮโล คือการแทงผลรวมลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ให้มีแต้มทั้งหมด 11 แต้ม ถึงจะได้เงิน ซึ่งมีศัพท์ใช้เรียกเฉพาะ 11 ไฮโล และในความเป็นจริง 11 ไฮโล มีเปอร์เซ็นที่จะออกน้อยมาก และมีอัตราการจ่ายที่สูง ก็คือ 1 ต่อ 5
ไฮโล

เ ป็ น ยั ง ไ ง กั น บ้ า ง ค รั บ เ พื่ อ นๆ FIFA55 พ อ จ ะ เ ข้ า ใ จ ใ น คำ ศั พ ท์ ห รื อ ก า ร เ ล่ น แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง ไ ฮ โ ล ห รื อ ยั ง ค รั บ ห า ก ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ก็ ล อ ง เ ข้ า ไ ป ศึ ก ษ า ดู ใ น ก า ร เ ล่ น ไ ฮ โ ล ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร เ ล่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ยา ก จ น เ กิ น ไ ป

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Davidsonconstruct

Tags: , , , , , , , ,